Boldog Iskola Program


A Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája, mint tagintézmény a 2019-20-as tanévben sikeresen pályázott a Boldog Iskola címre. A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” cím elnyerésére.
A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez. A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat, kiegyensúlyozottabbá válnak és jobban teljesítenek
a gyerekek. A pályázat egyik feltétele, hogy az iskola legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartson legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalja. A sikeres pályázat másik feltétele a Boldog Iskola program megjelenítése az intézmény pedagógiai
programjában.


Célunk:
- Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás.
- Az önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tisztelete is.
- A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása, a szeretet.
- A problémamegoldás képességének a kifejlesztése, mert tanulni csak az élethelyzetből adódó problémák megoldásával lehet. E nélkül nem tud kifejlődni a jellem, a személyiség.
- Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével gazdagodás a mindennapi gyakorlatban.
- A vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.
- Minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása.
- A saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése.
- Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása.
- A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
- Az identitásélmény (önismeret és autonóm világkép) kialakítása, illetve a mind jobb önismeret következtében az önépítés iránti igény felkeltése, fejlesztése. Kitartás, céltudatosság és elkötelezettség a célok megvalósításában.


A Boldogságórák: A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.


Az egyes témakörök sorrendben:
1. Boldogságfokozó hála
2. Optimizmus gyakorlása
3. Kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10.Fenntartható boldogság


Csoportjaink havonta legalább egy boldogságórát tartanak, ahol feldolgozzák az adott témát. Ha lehetőség van rá, a téma anyagát folyamatosan, több órán keresztül javasolt feldolgozni.
Egyéni és csoportos oktatásban is az órákba épített anyag lehet. A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk, szem előtt tartva az adaptív oktatás ismérveit. Az iskolai munkatervben feltüntetjük a Boldog iskola program felelősét, a program munkatervünkben is megjelenik.

Boldog Iskola Program csoportjaink

Komlói Zenemanók ---->   Ide kattintva elérhető a tartalom

Népdalos Pacsirták ---->   Ide kattintva elérhető a tarta lom

 

 

Boldog Iskola Program Képek

Képek ---->  Ide kattintva elérhetőek a képek

 

Komlói Csalogányok

Boldogságóra program: Link